Kirjanpito-abc

Kirjanpito ABC

Monesti keskusteluissa tulee tilanteita, että kirjanpitäjä tai palkanlaskija puhuu termein jotka ei ole entuudestaan tuttuja.

Kokosimme taloushallinon sanastoa tueksi yrittäjälle näihin tilanteisiin.

Voit selata listaa aakkosjärjestyksessä tai jos tiedät jo termin ja etsit sille selitystä,
näppäile CTRL ja F jolloin saat haettua termin nopeammin.
Aiheuttamisperiaate

Kun sovelletaan Aiheuttamisperiaatetta, yritetään kohdistaa laskentakohteeseen kaikki ne kustannukset ja/tai tuotot, jotka laskettavana oleva toiminto tai tuote aiheuttaa.
Englannin kielisessä kirjallisuudessa matching principle.

Aineeton oikeus

 

Aineeton oikeus on Taseessa esitettävä omaisuuserä. Esimerkkinä voivat olla patentti, tavaramerkki, tietokoneohjelmien käyttöoikeus, tekijänoikeus yms. luovutettavissa oleva oikeus. Vastikkeellisesti hankitun aineettoman oikeuden hankintameno on aktivoitava erityistä varovaisuutta noudattaen ja kirjattava kuluksi vuosi poistoin. Yleensä tällaiselle omaisuudelle on säädetty viiden vuoden jaksotusaika (eli poistoaika). Erityisestä syystä poistoaika voi olla pidempi mutta kuitenkin enintään 20 vuotta.
Aktioitava aineeton oikeus ei saa sisältää perustamismenoja tai tutkimusmenoja. Tällaiset hankintamenot on vähennettävä vuosikuluina.
Englanninkielisissä dokumenteissa aineeton oikeus on yleisesti intangible right.

Aktivointi

Aktivoitaessa yhtiön kirjanpidossa meno, jonka odotetaan tuottavan tuloa useamman tilikauden aikana, aktivoidaan eli meno kirjataan taseen vasemmalle puolelle omaisuudeksi. Aktivoitu osuus menosta ei näy tuloslaskelmassa kuluna. Aktivoitu meno on kirjattava vaikutusaikanaan poistoina tuloslaskelmaan kuluiksi.
Englanninkielisissä dokumenteissa capitalization.

Audit Trail

Kirjanpitoa on hoidettava niin, että niiden yhteys tositteesta peruskirjanpitoon ja pääkirjanpitoon sekä pääkirjanpidosta taseeseen ja tuloslaskelmaan on vaikeuksitta todettavissa. Tällainen aukottoman kirjausketjun (eli audit trailin) vaatimus on säädetty mm. kirjanpitolaissa. Osakeyhtiöissä toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että kirjanpito on lainmukaisesti hoidettu ja varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla (ks. Osakeyhtiölaki).

Avista (maksuehto)

Maksettava vaadittaessa. Käytetään esim. vekselistä Avistavekseli (sight bill). Velallisen on maksettava kun velkoja esittää määrätyn, yhdessä hyväksytyn todisteen velasta.

Avistatalletus

Talletetut varat ovat heti nostettavissa, ilman irtisanomisaikaa (tai nostorajoituksia).
Englannin kielisessä kirjallisuudessa sight deposit

BIC koodi

Pankin yksilöivä tunniste. BIC-koodin pituus on aina 8 tai 11 merkkiä, joista kuusi ensimmäistä on aina kirjaimia ja loput kirjaimia ja/tai numeroita.

Bruttopalkka

Kokonaispalkka josta ei ole vähennetty veroja yms. maksuja. Yleensä on syytä sopia bruttopalkasta, koska henkilön verojen suhteellinen määrä vaihtelee (progressiivinen verotus) ja nettopalkasta sopiminen ennakkoon on paljon vaikeampaa.

Bulletlaina

Laina, joka maksetaan kokonaisuudessaan takaisin erääntymishetkellä.
Tällöin ei suoriteta osalyhennyksiä esim. kuukausittain.
Englannin kielisessä kirjallisuudessa bullet loan

Debet ja Kredit

Debet ja kredit ovat kahdenkertaiseen kirjanpitoon liittyviä termejä. Debetpuolelle merkitään rahan käytöt ja kreditpuolelle rahan lähteet. Kirjanpidon tapahtumat kirjataan niin, että tapahtumien debet ja kredit kokonaissaldot ovat yhtä suuria. Jos summat ovat erisuuruisia, se viestii siitä, että kirjanpidossa on todennäköisesti virhe.

Ennakkoperintä

 

Ennakkoperintä tarkoittaa tuloveron perimistä verovuoden aikana, ennen lopullisen veron määräämistä. Ennakkoperintä toimitetaan joko ennakonpidätyksenä tai ennakonkantona. Ennakkoperinnän yhteydessä toteutetaan käytännössä myös työnantajan sosiaaliturvamaksun (sotumaksun) ja monien työsuhteeseen perustuvien sosiaalivakuutusmaksujen suorittaminen.

Ennakonpidätys

Vero, jonka palkan tai muun suorituksen maksaja vähentää suorituksesta ja tilittää Verohallinnolle. Lähtökohtana on, että ennakonpidätys toimitetaan kaikista veronalaisista tuloista, ellei ennakonpidätyksen toimittamista ole erikseen rajoitettu. Tulo voi olla myös sellaista, että se ei ole ennakkoperinnän alaista.

Ennakkovero

Verovelvollisen etukäteen maksama tuloveron arvioitu määrä. Veron todellinen lopullinen määrä vahvistetaan vasta veroilmoituksen laatimisen jälkeen verohallinnossa.

Gearing-tunnusluku

Gearing on tunnusluku jota käytetään konsernissa kuvaamaan kykyä hoitaa velkansa.
Laskenta: (Korolliset velat – Rahoitusomaisuus) / (Oma pääoma + vähemmistöosuus).

Hallitus (yrityksessä)

Hallitus on organisaation, esimerkiksi yhtiön tai yhdistyksen hallinnosta vastaava toimielin. Lähtökohtaisesti hallituksen jäsen on aina luonnollinen henkilö. Hallituksen jäsenyys tuo henkilölle huomattavia vastuita. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus myös vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Osakeyhtiön hallituksen kokouksissa tehdyt päätökset on kirjattava hallituksen kokouksen pöytäkirjaan. Kun hallituksessa on useampia jäseniä, tulee yhden varsinaisista jäsenistä toimia puheenjohtajana.

HTM-tilintarkastaja

Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.
Lyhenne HTM on syntynyt sanoista Hyväksytty Tilimies.
(vrt. KHT-tilintarkastaja. KHT tulee sanoista Keskuskauppakamarin Hyväksymä Tilintarkastaja)
Englannin kielisessä kirjallisuudessa HTM:stä approved accountant.

Hyvityslasku

Lasku jolla hyvitetään alkuperäisen laskun määrää. Hyvityslaskuun on merkittävä hyvitettävän laskun tunniste (käytännössä laskun numero), niin että aikaisempi lasku on löydettävissä helposti ja ysiselitteisesti.
(ks. laajemmin verottajan ohje: Arvonlisäverotuksen laskutussäännöt muuttuvat 1.1.2013)
Englannin kielisessä kirjallisuudessa credit note, credit memorandum.

IBAN

IBAN (International Bank Account Number), kansainvälinen pankkitilinumero. IBAN tilinumeron käyttäminen on ollut pakollista rajat ylittävissä maksuissa EU- ja ETA-alueella 1.1.2007 alkaen. Suomalainen IBAN on aina 18 merkkiä pitkä ja alkaa maatunnuksella FI eli Finland. Suomessa IBAN otettiin käyttöön kotimaan maksuliikenteessä vuonna 2008.

Jaksotus

Jaksotuksella on ratkaistava millaiselle ajanjaksolle tulo tai meno on kohdistettava. Yritys voi tehdä kaupan, josta kerralla saatu kokonaissumma jakautuukin usealle vuodelle. Tai yritys voi ostaa hyödykkeen (esim. koneen) jonka avulla pystytään tuottamaan myytäviä tuotteita usean vuoden ajan. Mainituissa tapauksissa kirjanpitäjän on kohdistettava kuiteissa näkyvät kokonaissummat oikeille ajanjaksoille.
Jaksotuksen pääsääntö on, että tilikauden tulot kirjataan tuotoiksi tuloslaskelmaan. Tuotoista vähennetään kuluina ne menot, joista ei todennäköisesti enää kerry niitä vastaavaa tuloa. Tällaista jaksotusperiaatetta kutsutaan meno tulon kohdalle -periaatteeksi (matching-periaatteeksi) (ks. Saarion teoria tuloksen laskemiseksi).

Jäännösvero

Ennakkoperinnässä maksamatta jäänyt tulovero.
Jäännösvero -termiä käytetään verosta, joka on maksettava jos ennakkoperinnässä on maksettu vähemmän veroa kuin lopullisen verotuksen perusteella tulee maksettavaksi.

Kahdenkertainen kirjanpito

Kahdenkertainen kirjanpito on kirjanpitotapa, jossa jokaisen tapahtuman yhteydessä merkitään sekä mistä raha on otettu että minne se on laitettu eli tiliristikoilla kuvattaessa kirjauksesta debet puolella mihin rahat on pantu (rahan käyttö) ja kreditpuolelle rahan lähteet.

Katetuotto

Katetuottolaskenta perustuu laskentatoimen periaatteisiin kun halutaan erityisesti tarkastella kannattavuuden ja toiminnan volyymin välisiä riippuvuuksia. Myyntituotoista vähennetään erikseen muuttuvat kustannukset ja erikseen kiinteät kustannukset. Laskenta:

Myyntituotot
– Muuttuvat kustannukset
= Katetuotto
– Kiinteät kustannukset
= Tulos

Englannin kielisessä kirjallisuudessa profit margin tai contribution margin.

Myyntitulon ja erilliskustannusten erotusta nimitetään katetuotoksi tai lyhennettynä katteeksi

Kaupparekisteri

Kaupparekisteri on virallinen ja julkinen rekisteri yrityksistä. Yhteisömuotoisen yrityksen on aina, ilmoitettava yhtiön perustaminen ja yhtiön määrätyt perustiedot Kaupparekisteriin.
Kaupparekisteri on Eglanniksi käännettynä Trade register.
Kaupparekisteri-ilmoitus on Eglanniksi käännettynä trade register notification.

Kassa

Usein kassalla tarkoitetaan yrityksen käteisiä varoja. Laajasti ymmärrettynä kassavaroihin saatetaan sisällyttää myös pankkitilillä heti nostettavissa olevat varat. Tarkasti ottaen, pankkitilillä olevat varat ovat saamisia pankilta.
Kirjanpidossa käteisellä rahalla suoritetut maksut on kirjattava viivytyksettä kirjanpitoon aikajärjestyksessä. Viivytyksettä –vaatimusta on tarkasteltava tapauskohtaisesti. Päivittäin tehty kirjaaminen täyttää ainakin pääsääntöisesti aikavaatimuksen.
Vähäiset liiketapahtumat saadaan kirjata tilinpäätöksessä maksuperusteisesti ja tällöin yleiskielessä puhutaan kassaperusteisista kirjauksista.

Kausiveroilmoitus

Oma-aloitteisista veroista tietyltä kohdekaudelta annettava ilmoitus. Kausiveroilmoituksen antavat arvonlisäverovelvolliset ja säännöllisesti palkkaa maksavat työnantajat sekä satunnaiset työnantajat silloin, kun he ovat maksaneet palkkoja. Kausiveroilmoitus on annettava myös silloin, kun on peritty ennakonpidätyksiä.

Kilometrikorvaus

Korvaus, joka maksetaan matkan pituuden perusteella sellaisesta työmatkasta, joka on tehty omalla tai omassa hallinnassa olevalla kulkuvälineellä. Yleensä käytetään verohallinnon vahvistamia verovapaiden kilometrikorvausten arvoja, mutta esimerkiksi Työehtosopimuksessa on voitu sopia jostain muustakin arvosta.

Kredit

Debet ja kredit ovat kahdenkertaiseen kirjanpitoon liittyviä termejä. Debetpuolelle merkitään rahan käytöt ja kreditpuolelle rahan lähteet. (ks. Debet)

Katso- tunniste

Katso-tunnistus on Verohallinnon tarjoama, yrityksiä varten luotu tapa tunnistautua viranomaisten sähköisiin palveluihin. Tunnistautumiseen tarvitaan Katso-tunniste. Katso-tunniste on maksuton. Tunnisteita, niiden käyttöä ja tunnisteisiin liittyviä tietoja hallinnoidaan Katso-palvelussa.

Kiinteä kustannus

Toiminnan tason tai tuotantokapasiteetin ylläpitämisestä kiinteästi aiheutuva kustannus. Kustannuksen määrä ei riipu toiminta-asteesta. Esimerkiksi toimiston vuokra (tai sovittu kuukausipalkka) ei yleensä muutu kuukausittain tehtiinpä töitä tai kauppaa enemmän tai vähemmän. Kirjallisuudessa Kiinteän kustannuksen rinnalla on käytetty myös termiä kapasiteettikustannus.
Englannin kielisessä kirjallisuudessa fixed cost tai capacity cost.

Kirjanpitoaineiston säilytysaika

Kirjanpitokirjat ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Mainittuja kirjanpitokirjoja ovat mm. Tasekirja ja Tase-erittelyt.

Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto ja koneellisen kirjanpidon täsmäytysselvitykset sekä muu laissa mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Toiminnan loppuessa kirjanpitovelvollisen tai tämän oikeudenomistajan on ilmoitettava rekisteriviranomaiselle, kenelle aineiston säilyttäminen on uskottu.

Kirjanpitovelvollisuus

Kirjanpitovelvollisuus on lailla säädetty velvoite. Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen.(KPL) Kirjanpitolain säädösten lisäksi Kirjanpitovelvollisen on noudatettava hyvää kirjanpitotapaa.
Jos kirjanpitovelvollisella on KPL 5 §:n mukainen määräysvalta kohdeyrityksessä, on edellinen emoyritys ja jälkimmäinen tytäryritys ja näin syntyy konserni.
Osakeyhtiöissä toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että kirjanpito on lainmukaisesti hoidettu. (ks. Osakeyhtiölaki).

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiö perustetaan yhtiösopimuksella. Kommandiittiyhtiössä on oltava sekä vastuunalainen että äänetön yhtiömies. Vastuunalaiset yhtiömiehet ovat vastuussa yhtiön velvoitteista henkilökohtaisesti, kun taas äänettömien yhtiömiesten vastuu rajoittuu heidän sijoituksensa määrään. Kommandiittiyhtiö ei ole tuloverotuksessa erillinen verovelvollinen, mutta sille vahvistetaan elinkeinotoiminnan tulos, joka jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten tulona.

Kriittinen piste

Kertoo yrityksen sen myynnin tason, jolla myynnin tulot kattavat toiminnan kulut.
Tai niin että kriittisen pisteen myynnillä myyntikate on yhtä suuri kuin kiinteät kulut.
Molemmat edelliset johtavat tilanteeseen jossa ei synny voittoa eikä tappiota.
Tämä tunnusluku liittyy Katetuottolaskennan periaatteisiin.
Englannin kielisessä kirjallisuudessa break-even point

Käyttökate

Tuloslaskelman kate-erä, jossa liikevaihdosta on vähennetty muuttuvat kulut, henkilöstökulut ja liiketoiminnan muut (kiinteät) kulut. Käyttökate on kate ennen poistoja, satunnaisia eriä, rahoituseriä ja veroja.
Käyttökatteella kuvataan/arvioidaan toiminnan kannattavuutta.
Käyttökate soveltuu hyvin kehityksen arviointiin yrityksen sisäisessä laskennassa.
Käyttökate lasketaan: myyntituotot – muuttuvat ja kiinteät kulut.
Virallisessa tuloslaskelmakaavasta ei esitetä käyttökatetta,
mutta se voidaan laskea virallisista kaavoista: Liikevoitto + Poistot = Käyttökate.
Laskennassa arvoja käsitellään ilman arvonlisäveroa.
Liikekirjanpidosta lasketuissa tuloskaavoissa käyttökateprosenttia verrataan yleensä Liikevaihtoon.
Voidaan laskea myös Käyttökate = Liikevoitto + poistot.
Englannin kielisessä kirjallisuudessa operating profit.

Käyttöomaisuus

Käyttöomaisuus on kirjanpidossa pysyvien vastaavien ryhmään kirjattua omaisuutta, jonka tarkoituksena on tuottaa tuloja usean tilikauden aikana (ks. jaksotus).
Nykyään (kirjanpidon) taseessa ei enää käytetä aikaisemin käytettyä termiä käyttöomaisuus, vaan käytetään termiä pysyvät vastaavat.
Verotuksessa termi käyttöomaisuus on edelleen käytössä.
Englanninkielisissä dokumenteissa käytetään termiä fixed assets.

Laajuusongelma

Laajuusongelma on tarkasteltavana kun pohditaan mitkä kustannus- ja tuottoerät otetaan mukaan tarkastelun kohteena olevaan laskentatilanteeseen.
Kirjanpidossa ja verotuksessa ongelman ratkaisu löytyy yleensä lakiteksteistä tai näitä tulkitsemalla.
Johdon laskelmissa on ratkaisu selvitettävä teoriapohjasta tai vain päätettävä tarkasteltavana olen tilanteen mukaan.
Englannin kielisessä kirjallisuudessa problem of scope.

Liikevaihto

Yrityksen vuotuinen myyntitulojen määrä, josta on vähennetty myynnin oikaisuerät (esim. myönnetyt alennukset, luottotappiot) ja arvonlisävero. Liikevaihtoa pidetään yleisesti yrityksen liiketoiminnan laajuuden mittarina.
Yrityksen Laskutus (laskujen loppusumma) on yleensä erisuuruinen kuin Liikevaihto, johtuen edellä mainituista oikaisueristä.

Liikevoitto (EBIT)

Liikevoitto kuvaa toiminnan kannattavuutta. Liikevoitto/-tappio on varsinaisen liiketoiminnan tulos ennen voitonjakoa ja tilinpäätössiirtoja. Ks. tuloslaskelma.
Toisin sanottuna Liikevoitto on tulos ennen rahoituseriä (korkoja yms.) ja veroja.
Kansainvälisissä ilmaisuissa käytetään lyhennettä EBIT, joka on lyhennetty sanoista
Earnings Before Interest and Taxes.

Lyhytaikainen velka

Yhden vuoden aikana tai tätä nopeammin erääntyvä velka on lyhytaikainen velka.

Luontoisetu

Työnantajalta työ- tai virkasuhteen perusteella saatu etu, joka on muuta kuin rahaa.
Esimerkiksi puhelinetu, autoetu, työsuhdeasunto tms.

Maksuperusteinen kirjanpito

Menot ja tulot kirjataan juoksevassa kirjanpidossa sille päivälle, jona maksu tapahtuu.

Muuttuvat kulut

Esimerkiksi myytävien tuotteiden ja tavaroiden ostot tai välittömästi myyntiin liittyvät ostetut palvelut. Lisäksi tällaisia muuttuvia kuluja voivat olla voivat olla hankinnan ja valmistuksen menot, kuten raaka-aine- ja työpalkkamenot tai valmistuksen energiamenot. Koska muuttuvat kulut on pitkälti sidottu myyntiin, niin yleensä kulun muuttuvuutta voi arvioida kysymällä: muuttuuko kulun määrä välittömästi jos myynnin määrä muuttuu.
Englannin kielisessä kirjallisuudessa variable cost.

Myyntireskontra

Myyntireskontra on luettelo myyntisaamisista, lähetetyistä laskuista ja niihin saapuneista suorituksista.

Myyntisaamisten kiertoaika

Tunnuslukua Myyntisaamisten kiertoaika voidaan käyttää tehokkuuden arvioinnissa.
Lasketaan kiertoaika päivinä: 365 x Myyntisaamiset / Liikevaihto.
(tässä Liikevaihto on ilmoitettu vuoden ajalta)
Kun myyjä myöntää ostajalle maksuaikaa, tämä tunnusluku kertoo montako päivää kestää ennen kuin myyjä saa rahat myynnistä.

Myyntikate

Myyntikate lasketaan: myyntituotot – muuttuvat kulut.
Liikekirjanpidosta lasketuissa tuloskaavoissa myyntikatetta verrataan yleensä Liikevaihtoon.
Laskennassa arvoja käsitellään ilman arvonlisäveroa.

Nettobudjetointi

Etenkin julkisen hallinnon puolella käytetään nettobudjetointi -termiä ja – menettelyä (esim. valtion budjetissa). Nettobudjetoidusta toiminnasta kertyviä tuloja saa käyttää tästä toiminnasta aiheutuviin menoihin ilman, että siitä on mainintaa luku- tai momenttiperusteluissa. Tai käytännössä nettobudjetoinnilla voidaan tarkoittaa sitä, että talousarvioon voidaan ottaa viraston tuloista ja menoista vain niiden erotusta vastaavat tuloarviot tai määrärahat.
Nettobudjetoinnilla voidaan tarkoittaa myös sitä, että nettobudjetoidussa virastossa perittävillä maksuilla tulisi kattaa viraston menot (ainakin määrättyyn rajaan asti). Tästä esimerkkinä Patentti- ja rekisterihallitus.
Bruttobudjetoinnissa on budjetoitava erikseen kokonaistulot ja kokonaismenot.

Nettopalkka

Nettopalkka on palkka, josta on vähennetty verot ja muut maksut.

Omavaraisuusaste (%)

Lasketaan: 100 x (Oma pääoma / (Velat + Oma pääoma))
Yritystutkimusneuvottelukunta arvio yleisesti omavaraisuusasteen hyväksi jos se on 35 % tai enemmän. Tunnusluvun arvioinnissa hyvän raja voi vaihdella yritysmuodoittain.

Omistusyhteysyritys

Omistusyhteysyritys on kirjanpitovelvollisen konserniin kuulumaton kotimainen tai ulkomainen yritys, jossa kirjanpitovelvollisella on sellainen omistusosuus, joka luo kirjanpitovelvollisen ja yrityksen välille pysyvän yhteyden ja on tarkoitettu edistämään kirjanpitovelvollisen tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toimintaa. Jollei kirjanpitovelvollinen muuta näytä, yritystä pidetään omistusyhteysyrityksenä, jos kirjanpitovelvollisella on vähintään viidesosa yrityksen osakepääomasta tai vastaavasta pääomasta.

Osakepääoma

Jokaisella osakeyhtiöllä on oltava osakepääoma. Suomen osakeyhtiölain mukaan yksityisen osakeyhtiön osakepääoman on oltava vähintään 2.500 euroa ja julkisen osakeyhtiön vähintään 80.000 euroa. Yhtiötä perustettaessa on osakepääoma maksettava yhtiölle joko rahana tai muulla omaisuudella, ennen kuin yhtiö voidaan rekisteröidä kaupparekisteriin.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen. Sen toiminnan tulos verotetaan yhtiön tulona, eikä tulo suoraan vaikuta yksittäisen osakkaan verotukseen. Osakeyhtiön voi perustaa yksikin henkilö tai yritys, mutta perustajia voi olla myös useita.

Osakas

Osakeyhtiön osakkeen/osakkeiden omistaja.

Osakaslaina

Osakeyhtiön osakkaalleen antama laina. Tällaiseen lainaan/velkaan liittyy tärkeitä seikkoja verotuksen kannalta. Tuloverolain (TVL) 53 a §:ssä käsitellään osakaslainana rahalainaa, jonka osakas tai hänen perheenjäsenensä on saanut osakeyhtiöltään verovuoden aikana ja joka on maksamatta vielä verovuoden päättyessä. Yhtenä rajauksena on säädetty, että jos lainansaaja tai hänen perheenjäsenensä omistavat yhdessä tai erikseen vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista Osakaslaina verotetaan pääomatulona (v. 2013). Mainittua säännöstä sovelletaan niihin osakaslainoihin, jotka on nostettu 3.4.1998 tai sen jälkeen.

Osake

Osake on arvopaperi, joka tuottaa oikeuksia osakeyhtiössä. Esimerkkejä tällaisista oikeuksista ovat mm. osinko-oikeus, ja hallinnoimisoikeudet, kuten äänioikeus yhtiökokouksessa. Osake voi olla paperille painettu asiakirja mutta tämä ei ole välttämätöntä. Jos paperisia osakekirjoja ei käytetä, yhtiön omistajat selviävät yhtiön pitämistä luetteloista. Yhtiö voi itse hankkia omia osakkeitaan vain laissa säädetyillä tavoilla. Arvo-osuusjärjestelmään siirtyneissä yhtiöissä osakekirjat sekä osake- ja osakasluettelot on korvattu sähköisillä, rekisterin tiedostoihin tehtävillä merkinnöillä.

Osakkuusyritys

Osakkuusyritys on omistusyhteysyritys, jossa kirjanpitovelvollisella on huomattava vaikutusvalta liiketoiminnan ja rahoituksen johtamisessa mutta joka ei kuulu kirjanpitovelvollisen konserniin. Jollei kirjanpitovelvollinen muuta näytä, omistusyhteysyritystä pidetään osakkuusyrityksenä, jos kirjanpitovelvollisella on vähintään viidesosa ja enintään puolet omistusyhteysyrityksen osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä.

Osinko

Osakeyhtiön osakkailleen maksama voitto-osuus. Osinko on saajalle tapauksesta riippuen verotuksessa joko pääomatuloa, ansiotuloa tai elinkeinoon liittyvää tuloa.

Ostoreskontra

Ostoreskontra on toimittajakohtainen erittely ostoveloista eli saapuneista laskuista ja niiden maksamisesta sekä eräpäivistä.
Englanninkielisissä dokumenteissa accounts payable.

Ostovelat

Erä joka syntyy ostajan kirjanpitoon, kun tavaran tai palveluksen myyjä myöntää asiakkaalle maksuaikaa

Pitkäaikainen velka

Tilinpäätöksen yhteydessä on eroteltava pitkäaikaiset velat lyhytaikaisista veloista. Pitkäaikainen velka on velka jonka erääntymiseen on aikaa enemmän kuin yksi vuosi. Tätä nopeammin erääntyvä velka on lyhytaikainen velka.

Pääoma

Pääoma useimmiten määritetään rahalliseksi omaisuudeksi, jota tarvitaan yrityksen käynnistämiseen tai toiminnan ylläpitoon.

Pääkirja

Kaikki kirjanpidon liiketapahtumat ovat pääkirjassa asiajärjestyksessä eli kirjanpidon tileittäin.

Päiväkirja

Kaikki kirjanpidon liiketapahtumat ovat Päiväkirjassa aikajärjestyksessä. Käytännössä ne ovat samalla myös tositenumerojärjestyksessä.

Poistot

Poisto kirjanpidossa on alkuperäisen hankintamenon vähennyserä joka merkitään tuloslaskelmaan tulosta vähentäväksi tekijäksi. Pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten hyödykkeiden sekä aineettomiin hyödykkeisiin kuuluvan kirjanpitovelvollisen hankkiman hyödykkeen hankintameno vähennetään tilinpäätöstä laadittaessa poistoina. Poistot tehdään yleensä pysyvän vastaavan todennäköisenä vaikutusaikana tai poikkeuksellisesti todetun arvonalentumisen perusteella.
Verotuksessa käyttöomaisuuden hankintameno jaksotetaan poistoilla kuluksi eri verovuosille. Elinkeinoverotuksessa (EVL) sovelletaan pääasiassa kolmea eri poistojärjestelmää. Tämän johdosta käytössä ovat tasapoisto, menojäännöspoisto ja jos hyödykkeen todennäköinen käyttöaika on enintään kolme vuotta, saadaan hankintameno poistaa kokonaisuudessaan hankintavuonna.

SOTU (Työnantajan sosiaaliturvamaksu)

Palkan perusteella maksettava sotumaksu sisältää sairausvakuutusmaksun. (Aikaisemmin sotu-maksuun sisältyi myös Kansaneläkevakuusmaksu.) Sotumaksu lasketaan vahvistetun prosenttimäärän mukaan.
Prosenttimäärät vaihtelevat vuosittain ja ovat vuosina 2012 – 2013 n. 2 % -yksikön suuruusluokkaa.
SOTU on maksettava yleensä kuukausittain, palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivä. Kaikista henkilöille suoritettavista maksuista ei makseta Sotu-maksua.
Esim. sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.
Jos työnantajan maksama suoritus on verovapaata tuloa, siitä ei lähtökohtaisesti makseta sotumaksua. Jos kyseessä oleva suoritus ei ole tavanomaista palkkaa, SOTU:n maksuvelvollisuus tulee tarkistaa tapauskohtaisesti.

Sulautuminen (Fuusio)

Sulautumisessa kaksi yhtiötä yhdistetään yhdeksi juridiseksi yhtiöksi.
Osakeyhtiöiden fuusiossa päätyypit ovat:
1. absorptiosulautuminen: yksi tai useampi sulautuva yhtiö sulautuu vastaanottavaan yhtiöön.
2. kombinaatiosulautuminen: Vähintään kaksi sulautuvaa yhtiötä sulautuu siten että ne perustavat yhdessä vastaanottavan yhtiön.
3. tytäryhtiösulautuminen: sulautumiseen osallistuvat yhtiöt omistavat kaikki sulautuvan yhtiön osakkeet (sekä mahdolliset muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet).

Suoriteperusteinen kirjanpito

Menot ja tulot kirjataan sille päivälle, jona hyödyke on siirtynyt myyjältä ostajalle. Kirjanpidossa ovat tilikauden aikana käytössä myyntisaamisten ja ostovelkojen tilit.

Sairauspäiväraha

Sairauspäivärahaa maksetaan kun henkilö on sairauden vuoksi estynyt tekemästä työtään.

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti

Kuvaa yritykseen sidotuille varoille saatua tuottoa.
Laskentaidea: 100 x (nettotulos + rahoituskulut) / sijoitettu pääoma.
Käytännössä ja käyttötarkoituksesta riippuen on hieman vaihtelevia tapoja laskea Sijoitetun pääoman tuottoprosentti. Tässä esitetty laskentakaava kuvaa kuitenkin hyvin tunnusluvun perustarkoitusta.
Tunnusluku on tunnettu ja sitä on käytetty pitkään. Usein tunnuslukuun viitataan lyhennyksellä ROI, joka tulee englannin-kielisestä ilmaisusta Return On Investment.

Tilinpäätös

Tilinpäätös kuvaa kirjanpitovelvollisen tilinpäätöshetken taloudellista asemaa. Olennaista on kuvata tilikauden tuloksen muodostumista sekä varojen hankkimista ja käyttöä tilikauden aikana.
Suomen lainsäädännön mukaan tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

IFRS -tilinpäätös yhdenmukaistaa tilinpäätöksiä kansainvälisesti kun kansalliset erikoisuudet ohitetaan ja kuvataan taloudellista asemaa yhtenäisten standardien mukaisesti.
Konsernin emoyrityksen tulee laatia konsernitilinpäätös.

Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää vähintään:
– tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen;
– tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman;
– ja edellisten liitteenä olevat tiedot eli liitetiedot.
– ns. suurissa yhtiöissä on tilinpäätökseen liitettävä myös rahoituslaskelma.

Tilinpäätöksen (ja toimintakertomuksen) tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (oikea ja riittävä kuva).

Tilinpäätös (ja toimintakertomus) sekä luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista samoin kuin tieto niiden säilytystavoista on kirjoitettava sidottuun tai välittömästi tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen sidottavaan tasekirjaan, jonka sivut tai aukeamat on numeroitava.

Tilinpäätös (ja toimintakertomus) on päivättävä. Kirjanpitovelvollisen on ne allekirjoitettava. Jos kirjanpitovelvollinen on yhteisö tai säätiö, tilinpäätöksen (ja toimintakertomuksen) allekirjoittavat hallitus tai vastuunalaiset yhtiömiehet ja toimitusjohtaja tai muu vastaavassa asemassa oleva henkilö.
Allekirjoittajan eriävä mielipide tilinpäätöksestä on sisällytettävä tilinpäätökseen hänen vaatimuksestaan.

Jäljennös tilinpäätöksestä (ja toimintakertomuksesta) on aina ilmoitettava rekisteröitäväksi patentti- ja rekisterihallitukselle, jos kirjanpitovelvollinen on:
– osakeyhtiö; (huomaa poikkeus Asunto Oy:n kohdalla)
– avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka vastuunalaisena yhtiömiehenä on osakeyhtiö;
– avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka vastuunalaisena yhtiömiehenä on 2 kohdassa tarkoitettu yhtiö;
– osuuskunta;

Toiminimi

Toiminimi tarkoittaa nimeä, jota yritys käyttää toiminnassaan. Yksityisen elinkeinonharjoittajan yritystä kutsutaan arkikielessä usein myös toiminimeksi.

Toimintakertomus

Tilinpäätökseen on liitettävä toimintakertomus, jossa annetaan tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista, jos:
Yhtiön osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin tai sitä vastaavan kaupankäynnin kohteena (pörssi- / listatutyhtiöt).
Pienten yhtiöiden ei tarvitse laatia toimintakertomusta mutta laissa säädetyt tiedot on tällöin ilmoitettava tilinpäätöksen liitetiedoissa.
Laissa mainittuja rajoja pienelle yhtiölle ovat esimerkiksi:
1) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto enintään 7 300 000 euroa;
2) taseen loppusumma enintään 3 650 000 euroa;
3) palveluksessa keskimäärin enintään 50 henkilöä.

Toimintakertomus Asunto Oy:ssä

Asunto-osakeyhtiössä on aina laadittava toimintakertomus, jossa on ilmoitettava tässä laissa edellytetyt tiedot. Toimintakertomuksessa on vähintäänkin oltava:
1) tiedot yhtiövastikkeen käytöstä, jos vastike voidaan periä eri tarkoituksiin eri perustein;
2) pääomalainoista pääasialliset lainaehdot ja lainoille kertynyt kuluksi kirjaamaton korko;
3) tiedot yhtiön omaisuuteen kohdistuvista pysyvistä rasitteista ja kiinnityksistä sekä siitä, missä panttikirjat ovat;
4) tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen;
5) tiedot talousarvion toteutumisesta sekä riittävä selvitys olennaisista poikkeamista talousarvioon nähden;
6) arvio todennäköisesti tulevasta kehityksestä; sekä
7) hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta.

Toimintakertomuksessa on annettava lisätietoja ainakin jos on tehty rahoitus- tai rakennejärjestelyitä tai yhtiölle on tullut sen omia osakkeita.

Toiminnantarkastus (Asunto Oy:ssä)

Yhtiössä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos yhtiössä ei ole tilintarkastajaa ja yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin.
Toiminnantarkastaja on kuitenkin aina valittava, jos yhtiössä ei ole tilintarkastajaa ja osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, vaativat sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai yhtiökokouksessa, jossa asiaa on kokouskutsun mukaan käsiteltävä.
Toiminnantarkastajan valitsee yhtiökokous.

Toiminnantarkastus sisältää yhtiön talouden ja hallinnon tarkastuksen yhtiön toiminnan laadun ja laajuuden kannalta riittävällä tavalla.
Toiminnantarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta päivätty ja allekirjoitettu toiminnantarkastuskertomus.

Tosite

Kirjanpidossa kirjauksen perusteena täytyy olla jokin dokumentti joka oikeuttaa kirjauksen ja tätä dokumentaatiota kutsutaan tositteeksi. Tosite voi olla paperikuitti tai sähköinen tapahtumamerkintä. Kirjanpidon tosite on päivättävä ja numeroitava juoksevasti.
Vuonna 2013 käynnistetyissä uudistuksissa on päätetty, että lähtökohtaisesti ostajalle on aina annettava kuitti, joka on samalla tosite ostajan käyttöön.
Tositteen sisältö
päiväys (luovutus-, lasku- tai maksupäivä)
mitä ja keneltä on ostettu, kun on kyse ostosta
mitä ja kenelle on myyty, kun on kyse myynnistä
maksutositteesta pitää näkyä maksaja, maksun saaja ja maksun syy

Kirjanpidossa tehtävän arvonlisäverotuksen ostovähennyksen edellytyksenä on, että ostosta on kirjanpitotositteena lain vaatimukset täyttävä lasku (tosite).

Tase

Tase on yksi yrityksen taloudellisen tilan arvioimiseen käytetyistä taloudellisista raporteista. Tase mittaa yrityksen omaisuuden ja velkojen arvoa tiettynä ajankohtana. Taseessa vasemmalla puolella esitetään varallisuus (omaisuus). Taseen oikealla puolella esitetään oma pääoma ja vieraspääoma (velat).
Oma pääoma on omistajien yhteisöön tai yhtymään sijoittamien varojen määrä (johon on lisätty jäljellä olevat voitot ja josta on vähennetty tappiot).

Tasekirja

Tasekirja on sidottu kirja, jossa on oltava
määrämuotoinen tuloslaskelma
määrämuotoinen tase
rahoituslaskelma (ei pakollinen pienillä kirjanpitovelvollisilla)
liitetiedot
toimintakertomus (ei pakollinen pienillä kirjanpitovelvollisilla ks. alempana Toimintakertomus)
päiväys ja allekirjoitus
luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tieto niiden säilytystavoista
luettelo tositteiden lajeista ja tieto niiden säilytystavoista
tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä (ei ole pakollinen toiminimessä ja
ns. pienessä yhtiössä ks. alempana Tilintarkastus)

Tase-erittely

Tase-erittelyissä on yksityiskohtaisesti lueteltu jokaisen taseen tilin sisältö omaa pääomaa lukuun ottamatta (oma pääoma eritellään tasekirjan liitetiedoissa). Tase-erittelyt ovat vain yrityksen käyttöön tarkoitettuja tietoja. Kun taas tasekirja liitetietoineen on yleensä osakeyhtiöllä julkista ja julkaistavaa tietoa.

TES – Työehtosopimus

Yleissitovien Työehtosopimuksien vähimmäisehtoja on noudatettava vaikka työnantaja ei kuuluisi kyseisen alan liittoon. Työehtosopimus on yleissitova kun sen katsotaan olevan alalla riittävän kattava. Yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, onko valtakunnallinen työehtosopimus yleissitova. Yleissitovat TES:t löytyvät internetissä www.finlex.fi osoitteesta.

TAS-ilmoitus (työnantajasuoritus)

TAS-ilmoitus on maksettuja palkkoja koskeva kausi-ilmoitus joka tehdään verohallinnolle.

TYEL (Työeläke)

Työeläkettä saa henkilö, jolle on kertynyt ansioiden mukaista eläkettä työsuhteessa tai yrittäjätoiminnassa. Työeläkejärjestelmä perustuu useaan lakiin. Eläkettä karttuu 18-68 vuoden iässä ansaituista ansiotuloista. Työeläkejärjestelmän mukaiselle vanhuuseläkkeelle voi jäädä 63-68-vuotiaana. Ennen vuotta 1952 syntyneet voivat jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle 62 vuotta täytettyään, mutta tällöin eläke maksetaan pysyvästi alennettuna.
Yrittäjät ovat velvollisia vakuuttamaan itsensä Yrittäjän eläkelain eli YEL:n mukaisesti. Yrittäjä kustantaa eläketurvansa itse maksamalla YEL-vakuutusmaksuja.

Tilikauden voitto (ja tappio)

Tilikauden voitto on tuloslaskelman viimeinen rivi, joka näyttää, kuinka suuri osa liikevoitosta on jäänyt omistajalle.

Tilintarkastus

Tilintarkastus on osa yrityksen valvontajärjestelmää. Niin sanotut pienet yhtiöt (tietyissä rajoissa oy, ay, ky, osuuskunta) on vapautettu tilintarkastuksesta (1.7.2007 alkaen). Tilintarkastaja voidaan jättää siis valitsematta, jos päättyneellä ja sitä edelliseltä tilikaudelta ei täyty yksikään tai täyttyy vain yksi seuraavista kolmesta ehdosta
1) taseen loppusumma yli 100 000 euroa,
2) liikevaihto yli 200 000 euroa ja
3) palveluksessa yli 3 henkilöä.

Tilikausi

Toiminnan tulos lasketaan ja esitellään yleensä 12 kuukauden välein, eli tilikausittain. Yrityksen tilikausi voi olla kalenterivuosi tai muu yrityksen toimintaan sopiva kahdentoista kuukauden jakso. Poikkeuksellisesti tilikausi voi olla lyhyempi tai pidempi, ei kuitenkaan pidempi kuin 18 kk.

Toimintolaskenta

Toimintolaskenta on toimintopohjainen kustannuslaskentamenetelmä. Tässä menetelmässä ajatellaan, että lähes kaikki kustannukset ovat jonkin seurantakohteen suhteen muuttuvia kustannuksia. Laskennassa kustannukset kohdistetaan ensin resursseille. Tämän jälkeen kustannukset kohdistetaan toiminnoille sen mukaisesti miten ne käyttävät resursseja.

Huom. Toimintolaskennasta käytetään termiä ABC-laskenta (lyhennyksenä englannin kielisestä termistä). Tätä ei pidä sekoittaa esim. varaston ABC-analyysiin, jossa tuotteita luokitellaan A, B ja C –luokkiin. Esimerkiksi ABC –analyysissa voi olla tavoitteena selvittää miten varastoon sidottu pääoma kohdistuu eri nimikkeiden ryhmille.
Englannin kielisessä kirjallisuudessa Toimintolaskenta on activity-based accounting tai activity-based cost accounting.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma kuvaa tilikauden tuloksen muodostumista. Tuloslaskelma voi osoittaa voittoa tai tappiota. Tämä ei kerro vielä lyhyen tähtäimen (esim. yhden vuoden) rahoitusasemaa. Yritys voi tuottaa ison voiton ja olla silti niin pahassa kassakriisissä, ettei toiminta voi enää jatkua.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus koostuu sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutettaviksi tarkoitetuista hyödykkeistä. Vaihto-omaisuusvarasto esitetään tilinpäätöksessä taseen vaihtuvien vastaavien ryhmässä. Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenon suuruisena tai enintään tätä alemman käyvän arvon suuruisena. Vaihto-omaisuus tulee inventoida laskemalla ja luetteloimalla fyysisesti jäljellä olevien hyödykkeiden määrä. Katso yksityiskohdat ohjeissa olevasta inventointiohjeesta.
Englannin kielisessä kirjallisuudessa inventories.

Y-tunnus

Y-tunnus eli Yritys ja yhteisötunnus on viranomaisten yritykselle ja yhteisölle antama identifiointitunnus. Tämä korvaa mm. ennen käytössä olleen kaupparekisterinumeron. Osakeyhtiöiden on Y-tunnuksen lisäksi mainittava kirjeissään ja lomakkeissaan yhtiön toiminimi, kotipaikka ja osoite sekä mahdollinen selvitystila. Osakeyhtiön on lisäksi mainittava Y-tunnus mahdollisilla Internet-sivuillaan.

Varmuusmarginaali

Varmuusmarginaali kertoo, kuinka monta prosenttia yrityksen kokonaismyynti saa pienentyä ennen kuin yritys alkaa tuottaa tappiota.
Lasketaan: 100 x ((myyntituotot – kriittinen piste)/ myyntituotot).
Englannin kielisessä kirjallisuudessa safety margin. (ks. Kriittinen piste)

Veroilmoitus

Elinkeinotoiminasta on aina tehtävä (annettava) veroilmoitus veroviranomaisille.
Veroilmoituksen antamiselle on säädetty määräajat, jota kannattaa noudattaa. Viivästyneistä veroilmoituksista seuraa lähes aina lisämaksuja.
Verohallinto voi pidentää veroilmoituksen palauttamisaikaa, jos lisäajalle on erityisiä syitä ja kun pidennysaikaa haetaan ennen viimeistä palautuspäivää.
Tilinpäätöksestä ja kirjanpidosta saadaan tiedot veroilmoituksen täyttämiseen. Verotusta varten kirjanpidossa seurataan erikseen mm. edustuskuluja, arvonalennusten kuluksi kirjaamisia, verovelvollisen yksityisottoja, perheenjäsenten palkkoja jne. Veroilmoitus annetaan Verohallituksen lomakkeilla.

Verotili

Asiakkaan verotilille merkitään verot, jotka asiakas on ilmoittanut kausiveroilmoituksella ja maksut, joita maksettaessa on käytetty verotiliviitettä. Verotilille kootaan esimerkiksi arvonlisäveroa ja työnantajasuorituksia koskevia tietoja. Tilille merkitään myös näiden verojen maksuunpanot ja palautukset sekä korot.

Vuosi-ilmoitus

Jokaisen työnantajan ja muun tiedonantovelvollisen on annettava Verohallinnolle vuosittain ilmoitus maksamistaan palkoista ja muista suorituksista.
Korkotulon lähdeveronalaisista koroista on annettava vuosi-ilmoitus.
Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä.
Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut ja pitkäaikaissäästämissopimuksen maksut (voidaan ilmoittaa vain sähköisesti).
Ammattiyhdistysjäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista sekä työttömien korvauspäivistä on annettava vuosi-ilmoitus.
Osinkoa jakavan yhtiön oli annettava kalenterivuoden aikana maksamistaan osingoista vuosi-ilmoitus.
Pääomanpalautukset (voidaan ilmoittaa vain sähköisesti).
Osakaslainoista on annettava vuosi-ilmoitus.
Ilmoitus maksetusta apurahasta.
Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvolliselle maksetuista suorituksista.

Varainsiirtovero

Kiinteistön tai arvopaperien omistusoikeuden luovutuksesta maksettava vero. Varainsiirtoverotuksen alaisen arvopaperin ostaja tai muu saaja (esimerkiksi vaihto tai vastikkeellinen perintö tai lahja) tekee ilmoituksen varainsiirtoverosta. Lomake toimitetaan oman kotikunnan verotoimistoon.